All Posts By

FFFS

Greenpeace mener at Norge sine planer om fortsatt oljeutvinning er urealistiske

By | Aktuelt

Er Norge sine planer om fortsatt oljeutvinning i Nordsjøen urealistiske? Skal vi redde resten av verden med Greenpeace og Miljøpartiet sine fremtidsplaner og visjoner? Hva skal vi leve av i fremtiden i landet vårt.. Er redd vi er veldig avhengige av oljen i mange år enda i landet vårt. Da vi ikke har industri eller resurser som kan erstatte de inntektene, som velferdstaten tar inn gjennom inntektene som staten får vært år. Som hver innbygger i landet nyter godt av. Hvis disse kranene skrues igjen. Raseres velferdstaten.

https://e24.no/energi/i/pLx0JG/greenpeace-om-norske-oljeplaner-like-urealistisk-som-julenissen

 

 

Lys i tunnelen for offshoreflåten?

By | Aktuelt

 

Siem offshore legger ankerhandler nummer to i opplag, får håpe det blir et kort opplag. samtidig som Swire Seabed skriver at de skal si opp 150 mann, og legge ned i Bergen. Ser på Sysla at DOF og Solstad får kontrakter i Afrika og i Brasil. Det er vel og bra for rederiene det gjelder. Det ser fortsatt ut som det er mørke skyer over norsk sjøfart i Norge. Det blir nok ikke mange nordmenn som får jobbe på båter i verken Afrika eller Brasil.
Det er snart et nytt år, får håpe at det nye året bringer med seg, nye muligheter for norsk sjøfart og norske sjøfolk. Nå venter å ser om det blir en bra vinter for rederiene eller opplag og permitteringer.
Vår næring trenger en ny vår med optimisme og håp.
Den som lever får se, den som venter, venter ikke forgjeves sies det.

https://fffs.no/lys-i-tunnelen-for-offshoreflaten/

Prop. 118 L Forslag til ny pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs

By | Aktuelt

Endelig er lovforslaget kommet om ny pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs. Den nye pensjonsordningen som er foreslått er en pensjonsmodell som er tråd med prinsippene i pensjonsreformen (2011). Arbeids-og sosialkomittèen har frist til 15.oktober 2019 med å avgi sin innstilling til lovforslaget. Hovedtrekkene i ordningen kan du lese på side 13 i Prop.118 L. Lovforslaget godkjent i Statsråd 24.mai kan du lese her:

Nye miljøkrav vedtatt for verdensarvfjordene

By | Aktuelt, Nyheter

Det er vedtatt nye miljøkrav for utslipp til luft, kloakk og gråvann for skip i verdensarvfjordene Nærøyfjordene, Aurlandsfjorden, Geirangerfjorden, Synnylvsfjorden og Tafjorden kan vi lese i pressemelding fra Sjøfartsdirektoratet 1.mars 2019. Miljøkravene er ment å redusere utslippene og miljøkartlegging har vist store utslipp i disse fjordene spesielt på sommerstid. Det vil bli krav om miljøinstruks til hvert enkelt skip og det vil bli forbudt å brenne avfall om bord. Skip som er vernet eller fredet av Riksantikvaren kan søke om dispensasjon fra enkelte regler i forskriften. En forventer en utslippsreduksjon allerede sommeren 2019 som følge av disse nye miljøkravene. Stortinget har bestemt at verdensarvfjordene skal være utslippsfrie innen 2026 og dette nye miljøkravet vil ventelig også gi reduserte utslipp i andre norske fjorder. Du kan lese endring av forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger her:

Høyesterett har talt-skriftlig advarsel kan tas til retten

By | Dommer

I Dråpen nr 1/2019 skrev vi om at advarsel gitt i arbeidsforhold nå kan prøves for domstol med henvisning til avgjørelse den 13.03.2018 i Høyesteretts ankeutvalg ((HR-2018-492-U).
«Høyesteretts ankeutvalg legger til grunn at en tilbaketrekking/gyldigheten av advarsel må kunne anses som et rettskrav. Kjennelsen sier at søksmål må fremmes innen rimelig tid etter at advarselen er gitt for at det skal være et rettskrav.» Les dommen her: https://fffs.no/wp-content/uploads/2019/06/HR-2018-492-U.pdf

 

 

Er du vikar, kan det hende at du skal se etter om pensjonen din er innbetalt til PTS.

By | Aktuelt

I 20 år glemte forpleiningsselskapet Sodexo å betale inn pensjonen for sine vikarer. Vi skal ikke påstå at det samme er tilfelle alle steder det er vikarer ansatt, men for all del sjekk opp selv.sodexo

«– Jeg er heldig og var fast ansatt, så min sjømannspensjon er i orden. Men kollegene mine som var vikarer, kan være rammet av at arbeidsgiver Sodexo ikke har betalt inn sjømannspensjon for dem, sier Leif Kydland, tidligere kokk i Sodexo. I 18 år jobbet han om bord på North Atlantid Drillings rigger» (Sysla 07.12.2016)

http://miniurl.no/1a4safe-logo

Vi har skrevet om det før, men gjentar det gjerne, mange av de selskapene hvor vi har medlemmer, har veldig mange vikarer. Den vikaren vi vet om som har hatt lengst fartstid i et selskap er på hele 12 år. Vedkommende som vikaren var vikar for må ha hatt en alvorlig sykdom, om han ikke var vikar for flere.

I tillegg til han med 12 år som vikar, kjenner vi til drøssevis av andre som har seilt vikarer i årevis. Selvfølgelig, er vi klar over at vi må ha en vikarordning, men når det blir spekulert i det, må noe gjøreres. Vi har tilfeller der vikarer bare har vært brukt i begrensede tidsrom slik at selskapet trodde de ikke hadde krav på sykepenger, de mente at vikarene ikke hadde tjent opp nok fartstid til å få sykepenger om de ble syke, heldigvis fikk vi ryddet opp i den misforståelsen.

«Det var i mai i år at SAFE-klubben i Sodexo informerte medlemmene sine om at «Det er avdekket at bedriften ikke har innberettet fartstid for kontraktsvikarer som har reist på flyterigger. Dette kan gå helt tilbake til 1996. I ytterste konsekvens kan dette bety et tap på inntil 700.000 kroner i sjømannspensjon», opplyser fagforeningen i et nyhetsbrev».
http://miniurl.no/1a4

Offshoreforbundet Safe skal ha ros for at de har tatt tak i saken på en ryddig måte for sine medlemmer. Sjømannspensjonen er ikke større enn den må være, blir den i tillegg fraværende blir det ikke mye igjen til å bli fet av, når man på sine eldre dager skal nyte sitt otium. Godt å se at noe blir gjort.

 

ESA VIL AVSKAFFE NORSK LIKELØNNSVILKÅR

By | Aktuelt

Av: Kurt I Pedersen, Sjømann

 

Kontrollorganet til EØS, ESA, signaliserer sak mot like lønnsvilkår i den norske verftsindustrien. ESA mener Norge med sine regler om like lønnsvilkår hindrer konkurranse fra arbeidstakere i EU og vil derfor åpne for at arbeidstakere fra EU skal kunne jobbe under dårligere lønnsvilkår for å kunne skaffe seg jobb i Norge.

Både byråkrater og politikere burde forstå at dette ikke går an. Likefullt er Norge underdanig i denne som andre saker fra EU. Vi har friskt i minne bankvesenet der garantien for DINE penger i norske banker kommer til å bli redusert fra 2 millioner kroner til en EU standard på 100.000- Euro ca. 900 000 Nok, ifølge vår finansminister, som kommer fra partiet «for folk flest».

Det var en som så treffende illustrerte hvordan vi nordmenn er i forholdet til EU. Han sa følgende: Vi bare bøyer oss fremover slik at det er fritt frem for å rævkjøre oss.

Det er på tide folk våkner opp for å stanse galskapen. Vi er og har blitt feilinformert så lenge at begeret egentlig er fullt for lenge siden. Vi har innen maritim næring, offshore og transportbransjen en kjempekrise med tap av 10-tusener av arbeidsplasser. Det som egentlig irriterer «folk flest» i disse næringene, er at oppsigelser av et par tusen ansatte i disse næringene, skaper ingen store reaksjoner. Når det derimot blir noen hundre permitteringer på det sentrale Østlandet da er himmel og jord i bevegelse, og media hopper på saken og det blir dekning både i aviser og TV.

Jeg er født og oppvokst på Vestlandet, har vært igjennom utflaggingen i handelsflåten midt på 80 tallet da jeg begynte i transportbransjen og så den samme utflaggingen der. Politikerne har sittet og sett på dette uten å løfte en finger. Håndverkere som har oversvømt landet vårt og utkonkurrert Ola og Kari med priser vi overhode ikke kan leve med. Hva har skjedd? Noen som har ryddet opp? Nei, det virker som om etablissementet sammen med fagforbundene lar dette skje som om det skulle være en langsiktig strategi å selge ut Norge bit for bit.  Når vi nå ser i sak etter sak at ESA angriper oss på flere og flere punkter, er det viktigere enn noen gang at vi står sammen og stopper galskapen og “Tar Landet Tilbake”.

Forholdene i transportbransjen ligner mye det som er beskrevet foran. Her begynte utlendingene å underby norske transportører slik at disse ikke lenger kunne konkurrere. På toppen av det ble det åpnet for kabotasje, noe som tillater en utenlandsk transportør å ta 3 laster innenfor en 7 dagers periode etter at last er levert i Norge før de må ut, disse lastene kunne sysselsatt mange nordmenn. Den verste aktøren for å undergrave Norske transportører er Staten selv gjennom transportselskapet Bring.

Løsning på ovennevnte er i all hovedsak å innføre bestemmelser om at det ved all maritim virksomhet innenfor norske grenser skal benyttes nordmenn uavhengig av flaggstat. For transportnæringen skal kabotasje forbys slik at vi nordmenn frakter gods og passasjerer innenfor norske grenser selv.

Det eneste forbundet som har tatt skikkelig tak i denne saken, er FFFS, å innføre proteksjonisme er det eneste som nytter skal vi få den Norske Sjømann på bøljan igjen, men da må det handles slik folk flest ønsker politikerne skal gjøre.

Videre ser vi parallelt med nedskjæringer i arbeidsmarkedet at strømpriser/nettleien samt andre avgifter og gebyrer øker, ser ikke de politisk korrekte sammenhengen for folk flest her?

Eiendomsskatt er innført mange steder og er på vei til å bli innført flere steder, å ha et sted å bo er en grunnleggende menneskerett og primærbolig skal ikke være et skatteobjekt.

Tiden er overmoden for at folket tar tilbake makten i Norge og får oss ut av EØS og Schengen i ekspressfart. Vi må innføre folkeavstemninger i flere saker slik at folket får være med å bestemme i mange, for folk flest, viktige saker.

Det er en skam at den sittende regjering ikke har tatt grep som kompenserer for nedgangen i sysselsettingen, det hadde vært en enkel sak å gjøre uten å bruke tilskudd til mer eller mindre tullete kurser, som løsning, for å holde de reelle ledighetstallene så lave som mulig.