Foreningens vedtekter

Oppdatert: 28.11.17

§ 1. NAVN OG FORMÅL

Fellesforbundet For Sjøfolk har som formål:

Å samle alle seilende, under en logo/fane. Det generelle organisasjonsarbeidet vil bestå i å gjøre hverdagen lettere, både sosialt og økonomisk, ved å i vareta medlemmenes interesser, og i fellesskap arbeide for en rettferdig behandling fra arbeidsgiver og myndigheter FFFS vil fortsette sitt viktige arbeid for de, som var årsaken til at vi startet SOF, nemlig de seilende innen offshore. FFFS vil også i alt sitt arbeid fokusere, både nasjonalt og internasjonalt, på sikkerheten til sjøs, og arbeide for at denne blir stadig bedre. Foreningen skal være politisk uavhengig.

§ 2. FORENINGENS MEDLEMMER

Foreningens medlemmer kan bestå av alle som har sitt arbeid til sjøs. Æresmedlemmer kan opptas etter skriftlig forslag som må vedtas av 2/3 flertall av styret etter skriftlig avstemming. Forslaget fremlegges for landsmøtet, som avgjør forslaget ved simpelt flertall.

§ 3.SETE

Foreningens hovedkontor skal ligge i Bergen.

§ 4. INN OG UTMELDELSE

Alle som ønsker det og som arbeider til sjøs kan melde seg inn i FFFS. Skriftlig søknad sendes til foreningens hovedkontor. Medlems kontingenten fastsettes av styret. Utmeldelse skal skje skriftlig, og har virkning fra slutten av den kalender måned den ble mottatt.

Utmeldelse kan ikke aksepteres under en pågående konflikt eller en aksjon.

Medlemmer som oppfører seg på en slik måte at det er skadelig for foreningen, kan ekskluderes dersom: Det fremmes skriftlig begrunnelse om dette fra minst 10 medlemmer utenfor styret eller av ethvert styremedlem. Etter at styret har hørt vedkommendes forklaring, kan styret med 2/3 flertall ta en beslutning om eksklusjon.

§ 6. KONTINGENT

Kontingenten fastsettes av landsmøtet etter forslag fra styret. Kontingenten betales forskuddsvis med mindre trekkordning kommer til anvendelse. Kontingent som aktivt medlem, betales inntil man skriftlig har underrettet kontoret og dokumentert at man har sluttet i aktiv sjøtjeneste, eller har meldt seg ut av forbundet. Dersom et medlem tross oppfordring ikke har betalt kontingent i løpet av de siste 4 mnd. skal vedkommende anses som utmeldt.

§ 7. REDUSERT KONTINGENT

Redusert kontingent fastsettes av landsmøtet etter innstilling fra styre/medlemmer. Medlemmer av FFFS som har kommet i økonomisk uføre, som følge av nedsatt helse eller inntekt. Kan søke om redusert kontingent. Dette gjelder også for skoleelever og militære.

§ 8. Nytt medlem

Fullverdig medlem er man etter at første kontingent er betalt.

§ 9. STEMMERETT

Alle medlemmer har stemmerett i foreningens anliggender.

§ 10. LANDSMØTET

Landsmøtet er foreningen høyeste myndighet i alle saker som ikke er lagt til stemmeseddelen. Landsmøte avholdes annethvert år innen utgangen av November og innkalles med minst to måneders varsel.

Følgende saker skal behandles:

  • Valg av dirigent og vise dirigent.
  • Årsberetning og regnskap.
  • Referat fra stemmeseddelens punkter.
  • Valg av valgkomiteer
  • Behandling av innkomne forslag.
  • Eventuelt.

Alle medlemmer som i henhold til § 9 har stemmerett, har adgang til landsmøtet. Hvert medlem har en stemme og dersom ikke annet er bestemt i disse vedtekter, treffes avgjørelser med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet har dirigenten dobbelt- stemme. Saker som er ført på stemmeseddelen blir ikke gjenstand for behandling på landsmøtet. Saker som skal behandles på landsmøtet må være innkommet kontoret innen 1 April Forslag som kommer inn etter 1 April Utsettes til neste landsmøte, med mindre styret bestemmer noe annet. Landsmøtet kan ikke treffe avgjørelse på andre saker enn de som er ført opp på dagsordenen. Landsmøtet er beslutningsdyktig med minst 10 fremmøtte stemmeberettige medlemmer. Er ikke 10 medlemmer tilstede, innkalles det til nytt landsmøte, med en måneds varsel. De fremmøtte vil da være beslutnings dyktige uansett antall. Ekstraordinært landsmøte innkalles av styret eller på skriftlig begjæring av minst 30 medlemmer som grunngir ønsket. Ekstraordinært landsmøte innkalles hvis mulig med 30 dagers varsel. Andre saker kan da ikke behandles. Ekstraordinært landsmøte innkalles av styre eller på skriftlig begjæring av minst 30 medlemmer, som grunngir ønsket.

§ 11. STEMMESEDDELEN

Minst 2 måneder før landsmøtet sendes samtlige medlemmer med stemmerett en stemmeseddel med angivelse av de saker som det skal stemmes over på denne måte.

Følgende saker skal alltid avgjøres ved stemmeseddelen:

  • Valg av medlemmer til styret med varamann.
  • Vedtektsendringer.
  • Spørsmål om foreningens oppløsning.

For å delta i avstemningen må stemmeseddelen være innkommet minst en uke før landsmøtet åpnes. De innkomne stemmesedler registreres ved kontoret og telles opp av en av styret oppnevnt tellekomité. Sakene avgjøres med 2/3 flertall, hvor ikke annet er bestemt i disse vedtekter.

§ 12. STYRET

Foreningen skal ha et styre bestående av 5 Medlemmer. Medlemmene skal være et representativt utvalg fra alle departementer, valgt for 2 år av gangen, og 2 vara medlemmer valgt for 1 år av gangen, således at halvdelen av styremedlemmene og alle vara medlemmene fratrer hvert annet år. Representantene kan sitte så lenge medlemmene vil ha vedkommende i styret. For å oppnå beslutningsdyktig styre må minst 4 medlemmer/vara medlemmer være tilstede. Formann og kasserer velges på navn blant medlemmene i styret. Den avgående formann fungerer inntil ny formann er valgt. Daglig leder eller hans stedfortreder deltar på styremøter, med/uten stemmerett. Styrets formann leder styremøtene, og har i tilfelle stemmelikhet den avgjørende stemme. Er formannen fraværende så fungerer viseformannen. Er også viseformannen fraværende, velger de fremmøtte styremedlemmer en setteformann. Medlemmer som har vært i land mer enn 4 år, kan ikke velges til styret. Unntatt fra denne bestemmelsen er medlemmer som driver arbeid for forbundet på kontoret, og vil da få dette likestilt med fartstid.

§ 13. STYRETS MANDAT

Styret leder alle foreningens anliggender i nøye overensstemmelse med vedtektene. Det forvalter foreningens midler og er ansvarlig for disse overfor medlemmene Styremøte avholdes om mulig hver annen måned. Det føres alltid protokoll over styrets forhandlinger og avstemminger. Styrets formann representerer i samråd med daglig leder foreningen. Han kan handle på styrets vegne under eget ansvar i saker som ikke kan avvente styrets avgjørelse, men må da snarest forelegge saken for dette.

§ 14. VALG TIL STYRET

Landsmøte velger fem distriktsvise valgkomiteer, hver bestående av minst…medlemmer. Valgkomiteene skal foreslå ……. Kandidater fra sitt distrikt.

Valgdistriktene skal være:

Distrikt 1: Telemark, vestfold, Østfold, Buskerud, Oppland, Oslo og Akershus fylker

Distrikt 2: Rogaland, Vest-Agder, og Aust-Agder fylker.

Distrikt 3: Sogn og Fjordane og Hordaland fylker

Distrikt 4: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord Trøndelag fylker.

Distrikt 5: Nordland, Troms og Finnmark fylker.

§ 15 FORENINGENS DAGLIGE LEDER

Daglig leder er ansvarlig forretningsfører. Han utfører styrets beslutninger og fordeler arbeidet mellom foreningens funksjonærer. Han har den daglige forretningsmessige ledelse etter instruks fra styret. Daglig leder ansettes av styret, og avskjediges av landsmøtet etter forutgående innstilling fra minst 2/3 av styrets samtlige medlemmer.

§ 16. REGNSKAP

Foreningen skal ha autorisert regnskapsfører.

§ 17. FORENINGENS SIGNATUR

Foreningens signatur innehas av styrets formann/daglig leder og viseformann.

§ 18. KRETSER

Hvor 35 medlemmer forlanger det eller hvor styret finner det tilrådelig, kan kretser opprettes. Disse har selvbestemmelsesrett i alt som ikke strider

mot foreningens lover og styrets beslutninger. Kretsmedlemskap er frivillig.

§ 19. INHABILITET

Ingen må delta i avgjørelser i foreningens organer hvor vedkommende på grunn av tidligere engasjement eller personlige forhold ikke kan antas å være uhildet i den aktuelle sak. Det behandlende organ avgjør om nødvendig med endelig virkning om inhabilitet foreligger.

§ 20. ENDRING I VEDTEKTENE

Forslag til endringer i vedtektene skal fremsettes skriftlig overfor styret innen 1 april. Dersom styret anbefaler forslaget med 2/3 flertall, blir saken å føre på stemmeseddelen etter reglene i § 11. For vedtagelse kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Dersom styret finner at en vedtekts endring haster så meget at man ikke bør avvente den ordinære stemmeseddel, kan styret med 2/3 flertall beslutte at vedtektsendring avgjøres ved ekstraordinær stemmeseddel, som sendes ut med 3 måneders svarfrist. For vedtagelse kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 21. FORENINGENS OPPLØSNING

Foreningen kan besluttes oppløst når: Formålet er falt bort eller ikke lar seg gjennomføre av saklige eller økonomiske grunner. Når de interesser foreningen representerer etter foreningens egen beslutning skal ivaretas av en annen organisasjon. Forslag til oppløsning av foreningen kan fremsettes av styret eller minst 35 av foreningens medlemmer. Forslaget behandles av styret hvor saken refereres og drøftes i første møte, og hvor beslutning treffes i det følgende møte, som avholdes senest 3 måneder etter det første. Dersom styret med 2/3 flertall anbefaler forslaget, blir saken behandlet etter § 20. I tilfelle oppløsning skal foreningens midler etter landsmøtets nærmere bestemmelse anvendes til beste for medlemmene.

 

 

FORBUNDETS NYE STYRE:

 

Harald J. Prytz
Formann

Thomas Hellevang
Viseformann

Arvid Kyrkjeøy
Kasserer

Bjarte Helland
Sekretær

Reidar Bale
Styremedlem

Øyvind Soldal
Varamann