Om Fellesforbundet for Sjøfolk

FFFS ble opprettet, som Seilende Oljearbeideres Forening (SOF). 21.10.2000. Grunnen var rett og slett at vi forsto at våre forbund ikke tok medlemmene på alvor.

FFFS ble stiftet av Leif Vervik og Harald Prytz. At vi startet et nytt forbund ble spesielt lagt merke til i offshore, det var det fartsområdet vi selv kom fra, og kjente best. På landsmøtet i 2004, ble det fremmet forslag om å bli et forbund for alle seilende, dette ble vedtatt, og navnet på det nye forbundet ble, som dere kjenner, Fellesforbundet For Sjøfolk.

Vi slapp å tvinne tommeltotter lenge. Sakene bare strømmet på, fritidsregnskap, kostpenger, reiseregninger, mobbing på arbeidsplassen, overtid, hviletid, seilingsperioder, tvangstrekk av kontingent og mye, mye mer.

Formålet med forbundet er å samle alle sjøfolk fra kaptein til lærling i et forbund. Videre skal vi arbeide for at hele næringen skal få politiske forhold slik at den overlever.

Da vi var etablert, skulle vi også fremstå som et oppegående forbund, og da trengte vi et medlemsblad. Dråpen ble navnet, og innholdet skulle avspeile det vi sto for. Den første utgaven så dagens lys i mars 2002 (alle utgaver kan leses på sidene våre). Selvsagt ble det mye prøving og feiling i starten, men litt etter litt ble det til den Dråpen vi kjenner i dag.

Siden oppstarten har vi ført et tosifret antall saker for retten. Tre av disse har vi ført helt til høyesterett. To har vi vunnet direkte, den tredje måtte vi ta til Strasbourg, hvor vi vant over Norges høyeste retts organ. I tillegg til de sakene vi har ført for retten har vi hatt hundre, om ikke tusenvis, av saker som vi har løst utenfor rettslokalene. Vi tar også en stor del av æren for at vi i dag har en Skipsarbeids lov, som speiler dagens virkelighet mye bedre enn den gamle Sjømannsloven, som vi måtte ta til retten gang på gang.

FFFS er til for våre medlemmer. Vi tar sjøfolk på alvor.

Fellesforbundet for Sjøfolk prioriterer og arbeider for:

Hjelp til enkeltpersoner/medlemmer.
Siden starten har Seilende Oljearbeideres Forening, nå Fellesforbundet For Sjøfolk bidratt til å løse tusenvis av saker. Primært er dette saker der medlemmer har hatt problemer med arbeidsgiver/lovverk. Vi har til enhver tid 20- 30 saker til behandling. Beklageligvis må mange av sakene innom advokat før de får sin løsning. Det tar tid og krever mye penger.

Ny lov til sjøs,var en av de tingene vi satte veldig høyt da vi startet forbundet, i dag har vi på grunn av alle rettssakene vi har ført mot staten, og andre, fått en ny skipsarbeiders lov. Den gamle Sjømannsloven ble skrotet. Riktig nok er det ikke Arbeidsmiljøloven vi har fått innført til sjøs, men den nye Skipsarbeidsloven vi fikk innført 20. august 2013, er mye bedre enn den gamle sjømannsloven.Slik Sjømannsloven ble praktisert, var den til for redere. Med loven i hånd kunne rederne blant annet si opp sine mannskaper ved fylte 62 år. Nå er det heldigvis historie. Den Europeiske Sosialpakten ga oss medhold i at det var diskriminering. Vi måtte også helt til Høyesterett for å få stanset tyveriet de andre forbundene drev overfor sjøfolk. De drev tvangstrekking av kontingent fra alle som ikke var medlemmer.Selv i dag hender det at seilende i NOR registret blir automatisk trukket for kontingent, selv om de ikke er medlemmer. Vi kommer til å anmelde rederier, som på bakgrunn av en avtale de har med de andre tre, fortsetter med denne kriminelle handlingen.

Sjømannspensjonen er alt for lav.
Etter FFFS sitt syn skal pensjonen avspeile det slitet og savnet vedkommende har hatt for å oppnå de 360 mnd. som skal til for å få full pensjon. Dessuten mener vi at seilingstid utover 360 mnd. må gi tilleggspensjon, i og med at man er tvunget til å fortsette med innbetalingen til pensjon.

Vikarpraksis innen fergetrafikken. 
I dag driver mange fergeselskap med en utilbørlig bruk av vikarer. Dette skaper stor usikkert for de det angår. Vi kjenner til mannskaper som har vært vikarer i mer enn 12 år. I noen tilfeller har vikaren vært vikar for en vikar. Dette må det bli en slutt på. Det må bli orden på arbeidsforholdene. Vi arbeider for at om en har vært ansatt i mer en seks mnd. skal man ha fast ansettelse. I tillegg mener vi at ansatte innen ferge også skal ha sjømannsfradrag.

Utdanning/rekruttering.
For at vi Norge skal være i stand til å ta vare på sjøfartskompetansen, må myndighetene i mye større grad enn de gjør i dag, legge forholdene til rette for at ungdom vil satse på en fremtid til sjøs. Dette kan gjøres ved at eksisterende skoler/institusjoner får bedre rammevilkår, samt det aller viktigste- innfør proteksjonisme på kysten og på sokkelen

Rammebetingelser for sjøfarten.
I årtier har sjøfarten vært et salderingsobjekt i alle finansdebatter. Dette må det bli slutt på. Nå må næringen få forhold som tåler sammenligning med de beste internasjonalt. Dette har staten Norge råd til.

Samle alle seilende i et forbund.
For at seilende selv skal kunne påvirke politikerne må vi samles i et forbund.

Forhandlingsrett.
Sist men ikke minst må vi arbeide for at FFFS skal få forhandlingsrett. I følge uskrevet Norsk lov har alle fagforbund rett til å forhandle på sine medlemmers vegne. Vi har så langt blitt nektet av de ulike rederiforbund. Dette kan vi ikke finne oss i lenger, og det er derfor en meget viktig sak for oss. Den beste måten å få dette til på er å bli en del av FFFS.