Gjentar historien seg i norsk sjøfart?

By 11. oktober 2022 Aktuelt

Hei,

 

Dette dukket opp som et minne fra 8 år tilbake i går. 10 oktober 2014, da hadde jeg sendt flere e-poster til de borgerlige partiene om utflagging, da var det gode tider, sjøfolk sa til meg at det ble ikke utflagging. Et par år senere ble det utflagging.

 

Jeg er ikke spesielt smart, jeg er heller ingen spåmann, men jeg er opptatt av historien. En trenger ikke å være klarsynt for å se at det blir store utfordringer for norsk sjøfart i tiden fremover.

 

Se under min e-post fra Harald T.Nesvik som da var næringspolitisk-og maritimpolitisk  talsmann til meg. E-posten er hentet fra Facebook siden til Fellesforbundet for sjøfolk. sitat

 

 

I forbindelse med statsbudsjettet legger vi ut hva FrP svarte på spørsmål fra Thomas Hellevang, før valget i fjor. Nå er de i regjering, og vi måle dem på troverdighet.

God fornøyelse og god helg.

Hei Thomas!

Jeg har som nærings – og maritimpolitisk talsmann fått oversendt din mail fra parlamentarisk leder Siv Jensen for besvarelse.

La meg helt innledningsvis bare slå fast at Fremskrittspartiet ikke er enig i det forslag til maritim politikk som Høyre har lagt da Fremskrittspartiet ønsker seg norske sjøfolk på norske båter. Det er ikke tilstrekkelig for en sjøfartsnasjon som Norge, og som i dag operer verdens femte største flåte, at vi har stor tonnasje i et skipsregister dersom vi ikke har norske sjøfolk som bemanner de fleste skipene.

Fremskrittspartiet er det eneste partiet som har fremmet forslag i Stortinget om at det skal innføres en lovfestet fullverdig nettolønnsordning som skal innbefatte alle sjøfolk, uansett hva de jobber med på båtene. Dette forslaget ble fremmet så sent som i forbindelse med behandlingen av revidert budsjett for inneværende år. Under behandlingen av dette forslaget siste dag før Stortinget trådte fra hverandre i juni så fikk dette kun Fremskrittspartiets egne stemmer. INGEN andre partier støttet en lovfestet fullverdig nettolønnsordning for alle norske sjøfolk som i dag er omfattet av refusjonsordningen.

I samme sak fremmet også Fremskrittspartiet forslag om at dagens refusjonsbeløp på 198 000 kroner, og som ikke har vært justert siden innføringen 1. juli 2008, skulle justeres opp tilsvarende lønns- og prisøkningen i perioden. Dette for å hindre en ytterligere svekkelse av ordningen. Dette ble også nedstemt av alle de andre partiene.

Når det gjelder fartsområdebegrensningen i Nordsjøen har Fremskrittspartiet ingen intensjoner om at dette skal endres all den tid at dersom man åpner for NIS på dette feltet med dagens system så settes sjøfolkene på land og det har ikke en sjøfartsnasjon som Norge råd til.

Det er også grunn til å tro at dersom vi mister mange sjøfolk så vil også den maritime klyngen og det maritime miljøet på land også forvitre. Når det gjelder debatten knyttet til kokker og cateringpersonale så mener Fremskrittspartiet at dette viser liten forståelse for hva som skjer på et skip. Også denne delen av mannskapet er en del av sikkerhetsbemanningen i en krisesituasjon, og dette personale har i den forbindelse klare oppgaver.

Fremskrittspartiet står fast på at vi ønsker norske sjøfolk på norske båter og har også synliggjort dette i vårt nye program. Vi ønsker nå også å vurdere en innføring av full nettolønnsordning for norske sjøfolk ikke bare i NOR registeret, men også for norske sjøfolk i NIS registeret nettopp for å sikre den norske bemanning på norske båter.

Harald T. Nesvik Maritimpolitisk talsmann Sitat slutt.

 

 

 

 

 

 

Historien ser ut til å gjenta seg, det går mot dystre utsikter i verdens økonomien, som også rammer Norge, vi ser det på økte strømpriser, økte drivstoffutgifter. Stigene renter og stigende priser over hele verden.

 

Alle disse faktorene påvirker sjøfarten, nå er det gode tider på grunn av høy oljepris og gode priser på laks for brønnbåt næringen, hva skjer når markedet svikter og oppdretterne ikke får 100 kr kg for laksen sin hvis markedet svikter i Asia, USA og andre viktige markedet for eksporten av norsk fisk? Eller hvis oljeprisen svekkes, det er begrenset hva forbrukerne har råd til å betale for bensin og diesel både i Norge og i Utlandet.

Hvis det skjer da vil det bli masse utflagginger og oppsigelser av norske sjøfolk, fordi da sier rederiene at norske sjøfolk er for dyre og må erstattes med billigere sjøfolk fra utlandet.

 

Se bachelor oppgave i Nautikk juni 2021. fra Innbjo, Solveig. Vathne Lexerød, Andreas Nordmark. NTNU.  

Vil norske sjøfolk være en del av Norge som sjøfartsnasjon i fremtiden?

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/bitstream/handle/11250/2782245/no.ntnu%3Ainspera%3A85579550%3A85582411.pdf?sequence=1

 

Oppgaven viser at fra 2015, har det vært en stor økning i NIS registrerte båter i Norge.

Rederiene får ikke tak i norske sjøfolk, og antallet med utenlandske sjøfolk vil øke på norske båter. Børsen går opp og ned fra uke til uke, som et opprørt hav. https://www.nordnet.no/market/stocks/16105574-solstad-offshore

Derfor tror ikke vi  i FFFS at norske sjøfolk vil få en høy lønnsøkning på hovedoppgjøret senere i år.

 

Jeg ser at Safe skriver at hvis sjøfolk melder seg inn i forbundet skal de få forhandlingsrett.Da ønsker jeg Safe lykke til med forhandlingsretten, tror ikke det er så lett. Fellesforbundet for sjøfolk har kjempet for forhandlingsrett i mange år.

Hvorfor skal Rederiforbundet gi forhandlingsrett til Safe, rederiforbundet trenger ikke å gjøre det, de vil  ha avtalen som rederiforbundet har med sjømannsforbundet, sjøoffisersforbundet og maskinistforbundet.

Da kan rederiforbundet gjør som de vil, se bare på de inntektene som de sjømannsforbundet får ved trekk av kontingent av utenlandske sjøfolk. De to andre forbundene trekker også utenlandske sjøfolk i kontingent.

 

 

Se vedlegg som tidligere hovedtillitsvalgt Gøran Olsen i Møkster shipping har laget om Arven etter Manila avtalene: Se vedlegg etter innlegget mitt.

 

Er det mulig for Safe å få forhandlingsrett

Den eneste måten jeg ser at Safe kan få forhandlingsrett, er hvis Safe streiker på alle riggene og flerbruksfartøyene som de har medlemmer på. Da kan de tvinge rederiforbundet til å gi de forhandlingsrett, men ser du på streiken lederne hadde på i Nordsjøen i sommer som ble stoppet på grunn av tvungen lønnsnemd fra Regjeringen ser det ut for meg som den tanken om forhandlingsretten til Safe er en drøm. https://e24.no/olje-og-energi/i/8QnB6E/tvungen-loennsnemnd-i-oljestreiken

 

Jeg tror at norske sjøfolk må spørre seg selv, hvorfor bruker ikke de tre forbundene forhandlingsretten sin? Hvorfor streiker ikke forbundene våre? Dette året har det vært den ene streiken etter den andre, hvorfor er det ingen streike i sjøfarten? Hvor mye penger tar forbundene inn på kontingent trekk av utenlandske sjøfolk?

 

 

Jeg oppfordrer norske sjøfolk til å tenke over dette, hvorfor er det slik?

 

Skal en gjøre noen for å bedre forholdene for norske sjøfolk og gi norske sjøfolk makt.

 

Da må en se den skjulte makten som Rederiforbundet, Sjømannsforbundet og Sjøoffisersforbundet og maskinistforbundet bruker bak lukkede dører på Stortinget. Den makten de har i samfunnet er enorm, hvis en trekker frem den lobbyvirksomheten som de utøver bak lukkede dører ut i offentligheten. Først da kan en vinne over de mørke kreftene som ligger som en kreftsvulst over norsk sjøfart.

 

Norske sjøfolk må våkne opp før det er for seint.

 

Mvh

 

Thomas Hellevang

Nestleder i Fellesforbundet for sjøfolk

 

Arven Etter Manila Avtalen.

Her er det snakk om penger og makt! Og den norske  sjømann blir ofret!

Med tanke på hva denne gruppa heter, har jeg noen tanker å dele om dette.

Jeg tenker da at de som blir medlem i denne gruppa er misfornøyd med dagens situasjon og  hva som blir gjort for norske sjøfolk av de eksisterende forbund som skal representere norske  sjøfolk.

Et av de største problemene med dagens forbund, og viljen til å få til noe mer og bedre for oss  norske sjøfolk, er en stor interessekonflikt de tradisjonelle forbundene (Sjømannsforbundet,  Maskinist forbundet og Sjøoffiser forbundet) står i og har stått i siden opprettelse av Manila  Avtalen av 22. okt. 1999 — Avtalens undertegningssted, Manila. Avtalens ikrafttredelsesdato, 06-03-2000. Fullmakt til undertegning, 16-07-1999 kgl.res

Etter «Manila avtalen» ble signert ble dette en mal på opprettelse av avtaler på alle verdens  hav der Norges Rederiforbund hadde og har norske rederier som medlem. Avtalene ble  signert av Norsk Rederiforbund (NR) og de 3 norske fagforbund for norske sjøfolk, Norsk  Sjømannsforbund (NSF) Det Norske Maskinist Forbund (DNMF) og Norsk Sjøoffiserforbund  (NSOF)….. Mye «Norske forbund i utlandet»

Utdrag fra avtale tekst. 2017polmod

De 3 Norske fagforbund for norske sjøfolk forhandlet og holdt tariff avtalene på vegne av de  lokale sjømannsforbund i alle land der norske redere organisert i NR hadde båter registrert.  Tariffavtalene var mellom NR og de 3 forbundene NSF, DNMF og NSOF. Disse avtalene  kalles «modellavtaler» og er utviklet og videreført frem til dags dato, og er aktive i dag.

I disse modellavtalene Norsk Rederiforbund har med de 3 norske sjømannsforbund rundt  omkring i hele verden, er det organisasjons plikt for den enkelte sjømann, ellers får man ikke  jobb under disse avtalene. Altså, man skriver under på tariffavtalene og jobbkontrakt på  samme tid.

utdrag fra avtalen: 2017polmod

Apendix B

Special Agreement

This special agreement is made on 20 and is effective from 20 between

  1. Norwegian Seafarers’ Union, Rosenkrantz’ gate 15-17,

Postboks 2000 Vika, N-0125 Oslo,

TEL (+47) 22 82 58 00 FAX (+47) 22 33 66 18

Norwegian Union of Marine Engineers, Rosenkrantz’ gate 15-17,

Postboks 2000 Vika, N-0125 Oslo

TEL (+47) 24 14 83 70 FAX (+47) 24 14 83 80

Norwegian Maritime Officers’ Association Rosenkrantz’ gate 15-17,

Postboks 2000 Vika, N-0125 Oslo,

TEL (+47) 22 00 55 00 FAX (+47) 22

WHEREAS:

  1. The Norwegian Unions are independent trade union organizations comprising fully  autonomous trade union organizations in transport and individual members of the Special Seafarers  Department of the ITF and the Unions are independent trade union organizations affiliated to the  ITF.
  2. The Company is the owner or agent/ manager of the owner of the Ship described in Schedule  1 hereto.
  3. The Unions and the Company wish to regulate the conditions of employment of all seafarers  (hereinafter individually referred to as a “Seafarer”) serving from time to time on board the Ship.

NOW IT IS AGREED:

Article 1: The Company undertakes as follows:

  1. a) to employ each Seafarer in accordance with the current terms of the ITF  Standard Collective Agreement or the following ITF-Approved Agreements:

……………………………………………………………………………………..

to incorporate the terms and conditions of the relevant ITF Approved Agreements into the  individual contract of employment of each Seafarer (and if necessary to register the Contracts with  the relevant national body) and into the Ship’s Articles. Any Seafarer enjoying or offered terms and conditions  which taken as a whole are recognized by the ITF as more favourable to the Seafarer shall continue to enjoy or  be entitled to such terms and conditions notwithstanding paragraph a) above.

Disse avtalene, som er vidt utstrakt i bruk i dag, er gullkantet for de 3 norske  sjømannsforbundene da det ligger mye penger i avtalene basert på tariffavgifter den enkelte  sjømann må betale. I tillegg har de fleste avtalene en eller annen form for avgift rederiet må  betale for hver sjømann.

Utdrag fra avtale: 2017polmod

Article 20 Joint Administration

The Company shall each month contribute USD 38 per Polish Officer/Seafarer to the  Joint Administration. This contribution replaces Union Due/Tariff Fee to the NSU,  NMOA/NUME and Administration fee to NSA.

Utdrag fra avtale: 2017Latviamod

Article 16 Deduction of Union Dues

The Company shall each month deduct union dues from all seafarers in positions covered  by this collective bargaining agreement, with 1 (one) per cent of total monthly wage, and  remit same to the Latvian Seafarer’s Union of Merchant fleet.

Utrag fra avtale: Ukrainamod2017

Article 13 Deduction of Union Fee

The Company shall each month deduct from the wages of all seafarers in positions covered by this collective  bargaining agreement a Union fee of

All Officers USD 40.-

Ratings USD 25.-

Cadets USD 5,-

The Company shall at least once per quarter transfer the fee together with a statement of how much has been  contributed from each seaman. The statement shall also include name, date of birth of the employee from whom  the deduction have been made, and the name of the vessel he is serving on.

The Norwegian Seafarers’ Union shall receive the Union fee on behalf of the MTWTU, and further distribute them  in accordance with the Memorandum of Understanding signed between the Unions.

The Union fee shall be remitted to bank account No.: 9001.04.87195, Bank 1, Oslo. Iban NO24 9001 0487 195,  Swift LABANOKK.

Article 14 “Joint Administration”

The Company shall each month contribute USD 38 per Ukrainian officer and seafarer to  the Joint Administration. This contribution replaces Union Due/Tariff Fee to the NSU,  Education and Development Fund to NMOA/NUME and Administration fee to NSA.

The Joint Administration has:

Address: P.B. 2000 Vika, 0125 Oslo

Telephone: +47 22 82 58 00

Fax: + 4722 42 30 56

E-mail: khau@sjomannsunion.no

Bank account details:

Bank 1 Oslo AS, P.B. 778 Sentrum, 0106 Oslo

Account: 9001 11 46 391

Iban: NO68 9001 11 46 391

SWIFT: LABANOKK

.

Her er et utdrag fra Sjømannsforbundet årsregnskap 2020. Her har vi «annen driftsinntekt»  med note 3 bak og ca. 69mill i 2020 / ca. 86mill i 2019.

E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no

Organisasjonsnummer: 974 760 673

Resultatregnskap

Beløp i: NOK

RESULTATREGNSKAP

Anskaffede midler

Medlemsinntekter 49 938 389 52 862 355 Annen driftsinntekt 3 69 987 955 86 641 176

Finans- og investeringsinntekter 4,10,1 1,13

4 836 227 10 130 773

Sum anskaffede midler 124 762 571 149 634 304

Ser vi enda lengere ned i regnskapet finner man «avgifter» i «bundne midler». (side 17 av 38)  Tariff avgifter: ca 75mill for 2019 og ca 60mill for 2020.

Nå har jeg bare brukt Norsk sjømannsforbund som eksempel, men Sjøoffiser forbundet og Maskinist  forbundet er også med på disse modellavtalene og har inntekt fra tariffavgifter.

Det er selvfølgelig kjekt at sjømannsforbundene tjener godt med penger, men det passer seg  ikke å tjene penger på de samme utenlandske sjøfolka som evt. tar over våre jobber. I sin  ytterste konsekvens tjener faktisk forbundene mer tariffavgift på båter som flagges ut av  Norge enn de hadde inntekter i kontingent fra norske medlemmer før utflagging.

Det er også betenkelig at man prøver å skjule at disse «annen inntekt» er for det meste  tariffavgifter fra modellavtalene i utlandet.

Som tidligere hovedtillitsvalgt i sjømannsforbundet opplevde jeg også at ingen ville prate om  disse avtalene når jeg tok det opp. Det var heller ikke mulig å få tilgang til modellavtalene og  fikk tydelig forståelse om at alt som har med dette å gjøre skulle ikke snakkes om. De  modellavtalene jeg har anskaffet er lastet ned fra utenlandske nettsider.

Alt dette ovenfor er kjernen i hvorfor jeg mener de norske sjømannsforbundene er i en stor  interessekonflikt som går utover oss norske sjøfolk.

Disse gullkantede avtalene er ekstremt lukrative og gir fellesadministrasjonen i Oslo, som  består av de 3 norske sjømannsforbundene NSF, DNMF og NSOF, en ekstremt god inntekt  hvert år fra disse tariffavgiftene.

Personlig er jeg også hellig overbevist om at fortjenesten på disse tariffavgiftene gjør at våre  forbund tilpasser seg hva rederiforbundet ønsker og godtar. Jeg tror og mener at  rederiforbundet styrer det de ønsker da våre forbund i praksis er kjøpt og betalt via disse  avtalene.

Skulle det oppstå en større konflikt mellom rederiforbundet og våre forbund er jeg ikke i tvil  om at rederiforbundet rasler med sablene og kan true med å reforhandle de gullkantede  utenlandsavtalene og evt. forhandle og lage avtale med de lokale sjømannsforbundene i de  enkelte land.

Her er det snakk om penger og makt! Og den norske sjømann blir ofret!

Jeg tror dette er hovedgrunnen for at den norske sjømann er en utdøende rase og at vi alle  føler at det ikke blir gjort nok for å sikre våre ordninger og fremtid.

Personlig ønsker jeg å stå i et sjømannsforbund som bare organiserer sjøfolk på norske  nasjonale avtaler og som også er avhengig av vår kontingent for å overleve som forbund. Da  føler jeg meg også sikrere på at de vil prøve å gjøre en god jobb for oss norske sjøfolk.

God Jul og Godt Nytt År

Mvh

Gøran Olsen