Scandinavian Star

By 1. februar 2011 Aktuelt

Støttegruppen m. fl etter Scandinavian Star forbrytelsen, har levert inn en gjenopptakelsesbegjæring til danske myndigheter.

Justitsministeriet
Att: Justitsminister Lars Barfoed
Slotholmsgade 10
1216 København K
Danmark

Rigsadvokaten
Frederiksholms Kanal 16
1220 København K
Danmark

Oslo, 7. november 2010

Støttegruppen etter Scandinavian Star anmoder om ny granskning og / eller etterforskning etter mordbrannen natt til 7. april 1990

Støttegruppen for pårørende etter Scandinavian Star har utarbeidet denne anmodning på bakgrunn av Justitsministeriets brev datert 13. april 2010 til Rigsadvokaten og Søfartsstyrelsen.

Vårt budskap til Justitsministeriet og Rigsadvokaten er følgende:

  1. Anmodning om etterforskning: Støttegruppen anmoder med dette om at det iverksettes ny etterforskning med formål å avdekke straffeansvar for mordbrannen natt til 7. april 1990.
  2. Anmodning om granskning: Støttegruppen anmoder om ny granskning av Scandinavian Star. En granskning har et politisk mandat og hindres ikke foreldelse eller strafferettslige initiativer.

Justitsministeriets brev

Justitsministeriets brev datert 13. april 2010 inneholder 3 temaer:

  1. Hvordan vurderer Rigsadvokaten grunnlaget for ytterligere initiativer?
  2. Status for diskusjonen mellom nordiske riksadvokater om tema som nevnt i Justitsministeriets brev
  3. Til Søfartsstyrelsen: Syn av Scandinavian Star i 1990 og status for sikkerhet på passasjerskip

Til tema nr. 2 vil vi anføre følgende

Støttegruppen har erfart den ansvarsdelingen som ble avtalt mellom politiet i Norge, Sverige og Danmark i 1990 som en barriere. Ansvarsdelingen er benyttet for å vanskeliggjøre og avvise vårt engasjement for å avdekke de ansvarlige bak driften av Scandinavian Star i april 1990. Vi har derfor søkt informasjon om denne ansvarsdelingen, og sendte den 12. april 2010 følgende spørsmål til Danmarks Justitsministerium:

  • På hvilket nivå ble avtalen om arbeidsdeling vedtatt? Regjeringene? Påtalemyndighetene på riksadvokat / statsadvokatnivå? På lokalt politiavdelingsnivå?
  • Hvilke personer inngikk avtalen om arbeidsdeling?
  • Hvilken dato ble avtalen om arbeidsdeling inngått?
  • I hvilken form ble avtalen om arbeidsdeling inngått: Muntlig? Skriftlig?
  • Hvordan er avtalen om arbeidsdeling formulert?

Vi purret for svar flere ganger, og mottok en rekke brev datert 28. april 2010, 14. juni 2010 og 26. august 2010 med informasjon om at henvendelsen ikke er ferdigbehandlet grunnet sakens omfang. Nytt brev datert 12. oktober 2010 besvarer delvis de spørsmål vi har stilt.

Riksadvokaten i Norge informerte oss i juni 2010 om at det nordiske riksadvokatmøtet i juni 2010 besluttet at videre stratterettslig ansvar knyttet til Scandinavian Star skal ligge hos den danske Rigsadvokaten. Vi forstår med dette at ansvarsdelingen av 10. april 1990 er opphevet og erstattet av en ny avtale.