Klage til ILO

By 7. mai 2020 Aktuelt

Thomas Hellevang

Vedlegg15:17 (for 2 minutter siden)

til jonas.iversen, anne.mette.odegard, fafo, fn-sambandet, Harald, Harald, Sissel

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO)

Ved Jonas Iversen og Anne Mette Ødegård.

07.05.20 Haga

Thomas Hellevang.

Nesteleder i Fellesforbundet for sjøfolk

Eidsvågbakken 1, 5106 Eidsvåg.

E-post: info@fffs.no

Jeg tillater meg å sende en klage på Solstad Offshore ASA, ved Pål Jacobsen
HR Crew Manager Solstad Offshore ASA.

Vi fikk en e-post som Pål Jacobsen har sendt internt til Solstad båter
i Nordsjøen. Der det går frem at FFFS ikke skal slippes ombord på
skipsbesøk. Se vedlegg.

Dette strider mot organisjonsfrihet i Norge, ytringsfrihet, det er
brudd på grunnloven.  Det er brudd på skipstakerloven. Den europeiske
menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 11. Det er brudd på §13.1, Vern
mot diskriminering. Arbeidsmiljøloven.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62#KAPITTEL_13

Grunnloven §100 er dette brudd på. https://jusleksikon.no/wiki/Ytringsfrihet

Det er også brudd på ILO CO87 og CO98.
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312232:NO

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312243:NO

Jeg vil poengtere at fellesforbundet for sjøfolk er en fagforening som
har eksistert i 20 år. Vi har like stor rett til å snakke om
fagforening til sjøs som de tre store fagforeningene
Sjømannsforbundet, sjøoffisersforbundet og maskinistforbundet.

Kan dere undersøke saken? Jeg er ingen jurist, men dette er ikke en
god oppførsel av seriøst rederi i det norsk arbeidsliv. Da tenker vi i
FFFS at den internasjonale arbeidsorganisasjonen  som hører til under
FN, kan gi oss svar på dette?

Mvh

Thomas Hellevang

Fellesforbundet for sjøfolk i Bergen. FFFS