Er FFFS synske?

By 2. november 2012 Aktuelt, hovedsaker

I Dråpen stilte vi spørsmålet om vi var synske. Nå har vi fått svaret- vi er.

Da vi stevnet Norge for Den Europeiske Sosialpakten (ESP), fant staten ut at de måtte gjøre noe med Sjømannsloven, og dens innhold.

Da staten så at FFFS ikke ville slå seg til ro med dommen fra Høyesterett, men anket videre til ESP, visste de at de ville tape i Strasbourg. Det var da de begynte de å tenke strategisk, og i våre øyne både umoralsk og uærlig. Tendensen i hele Europa er at aldersgrensene heves, og folk lever lenger og er friskere.

Nå når staten har kommet med et forslag til ny Sjømannslov, og loven skal hete Skipsarbeidslov, så er det for å vise resten av verden at også Norge følger med i tiden. De nevner ikke med et ord at vi har saksøkt staten for flere år siden på grunn av Sjømannsloven som var diskriminerende. En annen ting de ikke sier noe som helst om er at LO/ NSF, eller de to andre sjømannsorganisasjonene, aldri har klaget på Sjømannsloven.

Når staten ser at det er noen som er frekke og tøffe nok til å gå i rette med staten og ta loven til test i Europa, innser staten at noe må gjøres. De vil også helt sikkert si at det å heve aldersgrensen til 70 år, bare er en liten del av det som er gjort med loven. Der er vi faktisk, så langt, enig med dem i, men det er også det eneste punktet de var innklaget for i Strasbourg.

28.08.08 møtte vi på vegne av to av våre medlemmer, Arne Eikhaugen og Solveig Aarland, i Skien Tingrett, årsaken var at de var oppsagt på grunn av alder. Begge hadde fylt 62 år. Eikhaugen hadde også til alt overmål blitt ansatt etter at han var 62 år.
Solveig Aarland hadde tatt saken opp med sitt tidligere forbund, NSF og bedt om hjelp. De nektet å hjelpe henne og hun meldte seg inn i FFFS. NSF mente at § 19 i sjømannsloven var ok.

Nå har NSF sammen med mange andre, som heller ikke har klaget på sjømannsloven, funnet ut at det er på tide å bli mer i takt med tiden. Men det gjør de først etter at FFFS har brukt hundretusenvis av kroner på advokater og rettssaker. Årsaken er at de ganske sikkert har blitt beordret til å være med å «redde» Norges ære og anseelse i utlandet.

De hadde aldri gjort noe med sjømannsloven om de trodde at de hadde den minste mulighet til å vinne frem med sitt syn. Nå har de heldigvis kommet på bedre tanker, takket være oss. Det tar vi æren for, men FFFS blir selvsagt ikke nevnt i forarbeidene til den nye loven, men det hadde vi for så vidt ikke ventet heller, men utfallet av gjennomgangen var vi sikre på. Det har vi allerede skrevet om i Dråpen nr. 1-12. side 44. der kan man også se hvem som satt i utvalget som kom frem til det FFFS har bedt om i årevis. Det vi i midlertid ikke trodde ville skje, var at de brukte våre argumenter for å gi innstillingen en troverdig fasade. De skriver bla. rett fra vårt skriv til ESP: «Slike aldersgrenser må imidlertid være saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende».

«Videre er det tydelig for utvalget at rettspraksis – både i Norge og i EU – har utviklet seg videre siden Kystlinkdommen». (62 års saken)

Det er tydelig at de prøver å rettferdiggjøre seg selv med å ta vår sak inn i sin tankegang, men å nevne det store arbeidet FFFS har gjort før staten så seg nødt til å lage en ny lov, det lar de være. Hadde det vært NSF som hadde klaget og vært årsaken til at det ble nødvendig å gjennomgå Sjømannsloven, hadde det vært på alle landets førstesider umiddelbart.

Under kan man lese noe av hva NR skrev på sine sider 02.11.12.

Forslag til ny Skipsarbeidslov

Et offentlig utvalg overrakte i dag Nærings- og handelsminister Trond Giske et forslag til ny Skipsarbeidslov (NOU 2012:18 Rett om bord). Loven skal erstatte dagens Sjømannslov fra 1975 og innstillingen sendes nå ut på høring. – Vi vil få en mer moderne og oversiktlig lov, sier advokat Viggo Bondi som representerte Norges Rederiforbund i utvalget.

– Jeg er svært tilfreds med utvalgets arbeid og synes forslaget er spennende. Vi trenger flere kompetente sjøfolk på norske skip. Da må vi også sørge for å ha en moderne lovgivning som gjør at yrket fortsatt er attraktivt, sier statsråd Trond Giske.

Kort om utredningens innhold:
Ny terminologi: Av hensyn til en kjønnsnøytral lovgivning foreslås uttrykket ”sjømann” erstattet med ”arbeidstaker” og at den nye loven heter ”skipsarbeidsloven” (og ikke lenger sjømannsloven). Nåværende lov har bl.a. den kuriositet at den inneholder permisjonsregler for ”gravid sjømann”.

·         For NIS-skip foreslås videreføring av dagens unntak.

·         Flertallet går inn for en videreføring av dagens regel om at det ikke er rett til fratredelse ved piratfare.

Heving av aldersgrensen for sjøfolk fra 62 til 70 år.

En styrking av stillingsvernet for sjøfolk som i stor grad harmoniserer med de som gjelder for arbeidstakere på land gjennom arbeidsmiljøloven.

Innstillingen til utvalget sendes nå på høring. Nærings- og handelsdepartementet tar sikte på å fremlegge et lovutkast for Stortinget våren 2013.

http://www.rederi.no/nrweb/cms.nsf/($All)/D1F030DF2C486B07C1257AA900570364