FFFS vant i Høyesterett- igjen!

By 5. mai 2011 Aktuelt, hovedsaker

Det viser seg at det er viktig å stå løpet ut, FFFS tapte i Tingretten og Lagmannsretten men ga ikke opp. Vi trodde på saken. Det skal ikke være mulig å bli oppsagt fra jobben fordi man blir syk eller skadet, og skadet på jobb ble vårt medlem.

Da vi besluttet å anke saken til Høyesterett, byttet vi også advokat. Det viste seg å være et avgjørende trekk, han la saken opp på en helt annen måte og overbeviste alle dommerne (fem stykker) om at de to foregående dommene var feildømte. Han fikk rett, alle dommerne voterte og konkluderte med at Hurtigruten ASA hadde fått medhold på feil grunnlag i de to foregående rettssakene. Dette er juss på høyt plan.

FFFS har hatt rett hele tiden. Oppsigelsen av kaptein Helge Gunnar Nøis var ugyldig, og Nøis hadde krav på erstatning. Selv om man er sjømann har man beskyttelse når man er sykemeldt. Nøis ble tilkjent en erstatning på KR. 300 000.
FFFS ble tilkjent saksomkostninger for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.

Referat fra dommen:

Slutning i sak nr. 2010/2111 sivil sak, anke over dom Helge Nøis og fellesforbundet for Sjøfolk mot Hurtigruten ASA.
Slutning i saken sendes til orientering.
Premissene vil bli oversendt så snart de er ferdig korrekturlest.

År 2011, onsdag 4. mai kl. 14:45 holdt Høyesterett rettsmøte i avdeling I.
Rettens sammensetning: Justitiarius Schei og dommerne Matningsdal, Endresen, Webster og kst. dommer Akerlie.
Til behandling forelå sak nr. 2010/2111, sivil sak, anke over dom,

Helge Gunnar Nøis
Fellesforbundet for Sjøfolk (partshjelper) (advokat Per Magnus Falnes- til prøve)
mot
Hurtigruten ASA (advokat Nikolay Skarning)

Retten rådslo for lukkede dører, voterte offentlig og avsa denne

DOM:

  1. Hurtigruten ASAs oppsigelse av Helge Gunnar Nøis kjennes ugyldig.
  2. Hurtigruten ASA betaler til Helge Gunnar Nøis 300 000 – trehundretusen-kroner i
    erstatning innen 2-to- uker fra forkynnelsen av denne dom.
  3. I sakskostnader for tingretten, lagmannsrett og Høyesterett betaler Hurtigruten ASA til Helge Gunnar Nøis og Fellesforbundet for Sjøfolk i fellesskap 286 243- tohundreogåttisekstusentohundreogførtitre -kroner innen-2-to uker fra forkynnelsen av denne dom.

(Dommen er enstemmig underskrevet av alle dommerne).

For å lese hele dommen, klikk her